Mobilne
kioski multimedialne

Uatrakcyjnij ekspozycję produktu, zwiększ zaangażowanie
klientów i sprzedaż, dzięki zastosowaniu multimedialnych
kiosków z dedykowaną aplikacją mobilną.

Najwyższa jakość

Wszyst­kie na­sze pro­duk­ty wy­ko­na­ne są z wy­so­kiej ja­ko­ści ma­te­ria­łów. Po­szcze­gól­ne ele­men­ty pod­da­wa­ne są pre­cy­zyj­nej ob­rób­ce dzię­ki wy­ko­rzy­sta­niu pro­fe­sjo­nal­ne­go sprzę­tu. Ba­zu­je­my na wie­lo­let­nim do­świad­cze­niu na­szych współ­pra­cow­ni­ków.

Poznaj szczegóły

Mnogość rozwiązań

Mo­bil­ne stan­dy cie­szą się du­żą po­pu­lar­no­ścią głów­nie ze wzglę­du na mno­gość za­sto­so­wań. Róż­no­rod­ność wy­ko­rzy­sta­nia spra­wia, iż chęt­nie wy­ko­rzy­sty­wa­ne są do pre­zen­ta­cji pro­duk­tów, w ce­lach in­for­ma­cyj­nych czy pro­mo­cyj­nych.

Poznaj szczegóły

Aplikacje mobilne

Sku­tecz­ność w za­sto­so­wa­niu mobi stan­dów za­gwa­ran­tu­je funk­cjo­nal­na apli­ka­cja mo­bil­na. Dla­te­go ba­zu­jąc na na­szym wie­lo­let­nim do­świad­cze­niu mo­że­my za­pro­po­no­wać Pań­stwu apli­ka­cję do­sto­so­wa­ną do Pań­stwa ak­tu­al­nych po­trzeb.

Poznaj szczegóły

Zaangażuj swoich odbiorców!
Przenieś ich w interaktywny świat za pomocą kiosków multimedialnych Mobi-Stand.


Użycie kiosków multimedialnych, infokiosków na targach handlowych
Użycie kiosków multimedialnych, infokiosków w punktach sprzedaży
Użycie kiosków multimedialnych, infokiosków na konferencjach i kongresach
Mobilne kioski multimedialne, infokioski, w muzeach i galeriach
Użycie kiosków multimedialnych, infokiosków w salonach motoryzacyjnych
Infokioski, multimedialne kioski informacyjne w punktach informacyjnych